تصویر : http://up.skinak.ir/up/skinak/upload/93/7/1/pm-Logo.png
COPIED!
#1ABC9C فیروزه ای
#16A085 دریا سبز
#2ECC71 زمرد
#27AE60 نفریت
#3498DB رودخانه پیتر
#2980B9 سوراخ بلیز
#9B59B6 یاقوت
#8E44AD ویستریا
#34495E آسفالت خیس
#2C3E50 آبی نیمه شب
#F1C40F گل آفتاب گردان
#F39C12 نارنجی
#E67E22 هویج
#D35400 کدو تنبل
#E74C3C آلیزارین
#C0392B انار
#ECF0F1 ابر
#BDC3C7 نقره ای
#95A5A6 بتن
#7F8C8D آزبست