زمان جاری : جمعه 01 تیر 1397 - 10:09 قبل از ظهر
نام کاربری :
پسورد :

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

کاربر گرامی:اگر تازه ثبت نام کرده اید لطفا قوانین انجمن را بخوانید،تا با مشکلی روبه رو نشوید.


تاپیک سایت های مفید و کاربردی
•´¯`•.چت روم تالار گفتمان اسکینک دات آی آر .•´¯`•
تاپیک جامع تغییر نام کاربری اعضای اسکینک

پاسخ جدید
نویسنده پیام
mr-wordpress
آنلاین

ارسال‌ها : 199
عضویت: 12 /3 /1395
محل زندگی: مشهد
سن: 24
شناسه یاهو: javad.absalan2020
تعداد اخطار: 2001
تشکرها : 268
تشکر شده : 117
کد پاپ باکس برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
دوستان کسی کد پاپ باکس داره به ما بده؟ بدون تبلیغات باشه با قابلیت بسته شدن

مثال بنر پست ثابتچهارشنبه 17 شهریور 1395 - 16:31
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از mr-wordpress به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: linkyou &
linkyou
آفلاینارسال‌ها : 5072
عضویت: 24 /9 /1393
محل زندگی: قم_رودسر
سن: 30
آی دی تلگرام:
تشکرها : 10834
تشکر شده : 6603
پاسخ : 1 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
سلام

میگردم براتون ببینم دارمش تو سیستمم یا نه.اگه داشتم بهتون پ.خ میدم.
چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 17:07
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از linkyou به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: mr-wordpress /
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
ithossein
آفلاینارسال‌ها : 1556
عضویت: 15 /11 /1392
محل زندگی: تهران
شناسه یاهو: ithossein1377@yahoo.com
آی دی تلگرام:
تعداد اخطار: 2
تشکرها : 371
تشکر شده : 415
پاسخ : 2 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
بفرما . پست ثابت نیست عزیز اسم این پاپ باکسه کپی کن داخل یه فایل js

کد:


"],area:[1,"",""],param:[1,"",""],thead:[1,"","
"],tr:[2,"","
"],col:[2,"","
"],td:[3,"","
"],_default:b.support.htmlSerialize?[0,"",""]:[1,"X
",""]},jt=dt(o),Dt=jt.appendChild(o.createElement("div"));At.optgroup=At.option,At.tbody=At.tfoot=At.colgroup=At.caption=At.thead,At.th=At.td,b.fn.extend({text:function(e){return b.access(this,function(e){return e===t?b.text(this):this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||o).createTextNode(e))},null,e,arguments.length)},wrapAll:function(e){if(b.isFunction(e))return this.each(function(t){b(this).wrapAll(e.call(this,t))});if(this[0]){var t=b(e,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(!0);this[0].parentNode&&t.insertBefore(this[0]),t.map(function(){var e=this;while(e.firstChild&&1===e.firstChild.nodeType)e=e.firstChild;return e}).append(this)}return this},wrapInner:function(e){return b.isFunction(e)?this.each(function(t){b(this).wrapInner(e.call(this,t))}):this.each(function(){var t=b(this),n=t.contents();n.length?n.wrapAll(e):t.append(e)})},wrap:function(e){var t=b.isFunction(e);return this.each(function(n){b(this).wrapAll(t?e.call(this,n):e)})},unwrap:function(){return this.parent().each(function(){b.nodeName(this,"body")||b(this).replaceWith(this.childNodes)}).end()},append:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(e){(1===this.nodeType||11===this.nodeType||9===this.nodeType)&&this.appendChild(e)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,!0,function(e){(1===this.nodeType||11===this.nodeType||9===this.nodeType)&&this.insertBefore(e,this.firstChild)})},before:function(){return this.domManip(arguments,!1,function(e){this.parentNode&&this.parentNode.insertBefore(e,this)})},after:function(){return this.domManip(arguments,!1,function(e){this.parentNode&&this.parentNode.insertBefore(e,this.nextSibling)})},remove:function(e,t){var n,r=0;for(;null!=(n=this[r]);r++)(!e||b.filter(e,[n]).length>0)&&(t||1!==n.nodeType||b.cleanData(Ot(n)),n.parentNode&&(t&&b.contains(n.ownerDocument,n)&&Mt(Ot(n,"script")),n.parentNode.removeChild(n)));return this},empty:function(){var e,t=0;for(;null!=(e=this[t]);t++){1===e.nodeType&&b.cleanData(Ot(e,!1));while(e.firstChild)e.removeChild(e.firstChild);e.options&&b.nodeName(e,"select")&&(e.options.length=0)}return this},clone:function(e,t){return e=null==e?!1:e,t=null==t?e:t,this.map(function(){return b.clone(this,e,t)})},html:function(e){return b.access(this,function(e){var n=this[0]||{},r=0,i=this.length;if(e===t)return 1===n.nodeType?n.innerHTML.replace(gt,""):t;if(!("string"!=typeof e||Tt.test(e)||!b.support.htmlSerialize&&mt.test(e)||!b.support.leadingWhitespace&&yt.test(e)||At[(bt.exec(e)||["",""])[1].toLowerCase()])){e=e.replace(vt,"<$1>");try{for(;i>r;r++)n=this[r]||{},1===n.nodeType&&(b.cleanData(Ot(n,!1)),n.innerHTML=e);n=0}catch(o){}}n&&this.empty().append(e)},null,e,arguments.length)},replaceWith:function(e){var t=b.isFunction(e);return t||"string"==typeof e||(e=b(e).not(this).detach()),this.domManip([e],!0,function(e){var t=this.nextSibling,n=this.parentNode;n&&(b(this).remove(),n.insertBefore(e,t))})},detach:function(e){return this.remove(e,!0)},domManip:function(e,n,r){e=f.apply([],e);var i,o,a,s,u,l,c=0,p=this.length,d=this,h=p-1,g=e[0],m=b.isFunction(g);if(m||!(1>=p||"string"!=typeof g||b.support.checkClone)&&Ct.test(g))return this.each(function(i){var o=d.eq(i);m&&(e[0]=g.call(this,i,n?o.html():t)),o.domManip(e,n,r)});if(p&&(l=b.buildFragment(e,this[0].ownerDocument,!1,this),i=l.firstChild,1===l.childNodes.length&&(l=i),i)){for(n=n&&b.nodeName(i,"tr"),s=b.map(Ot(l,"script"),Ht),a=s.length;p>c;c++)o=l,c!==h&&(o=b.clone(o,!0,!0),a&&b.merge(s,Ot(o,"script"))),r.call(n&&b.nodeName(this[c],"table")?Lt(this[c],"tbody"):this[c],o,c);if(a)for(u=s[s.length-1].ownerDocument,b.map(s,qt),c=0;a>c;c++)o=s[c],kt.test(o.type||"")&&!b._data(o,"globalEval")&&b.contains(u,o)&&(o.src?b.ajax({url:o.src,type:"GET",dataType:"script",async:!1,global:!1,"throws":!0}):b.globalEval((o.text||o.textContent||o.innerHTML||"").replace(St,"")));l=i=null}return this}});function Lt(e,t){return e.getElementsByTagName(t)[0]||e.appendChild(e.ownerDocument.createElement(t))}function Ht(e){var t=e.getAttributeNode("type");return e.type=(t&&t.specified)+"/"+e.type,e}function qt(e){var t=Et.exec(e.type);return t?e.type=t[1]:e.removeAttribute("type"),e}function Mt(e,t){var n,r=0;for(;null!=(n=e[r]);r++)b._data(n,"globalEval",!t||b._data(t[r],"globalEval"))}function _t(e,t){if(1===t.nodeType&&b.hasData(e)){var n,r,i,o=b._data(e),a=b._data(t,o),s=o.events;if(s){delete a.handle,a.events={};for(n in s)for(r=0,i=s[n].length;i>r;r++)b.event.add(t,n,s[n][r])}a.data&&(a.data=b.extend({},a.data))}}function Ft(e,t){var n,r,i;if(1===t.nodeType){if(n=t.nodeName.toLowerCase(),!b.support.noCloneEvent&&t[b.expando]){i=b._data(t);for(r in i.events)b.removeEvent(t,r,i.handle);t.removeAttribute(b.expando)}"script"===n&&t.text!==e.text?(Ht(t).text=e.text,qt(t)):"object"===n?(t.parentNode&&(t.outerHTML=e.outerHTML),b.support.html5Clone&&e.innerHTML&&!b.trim(t.innerHTML)&&(t.innerHTML=e.innerHTML)):"input"===n&&Nt.test(e.type)?(t.defaultChecked=t.checked=e.checked,t.value!==e.value&&(t.value=e.value)):"option"===n?t.defaultSelected=t.selected=e.defaultSelected:("input"===n||"textarea"===n)&&(t.defaultValue=e.defaultValue)}}b.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(e,t){b.fn[e]=function(e){var n,r=0,i=[],o=b(e),a=o.length-1;for(;a>=r;r++)n=r===a?this:this.clone(!0),b(o[r])[t](n),d.apply(i,n.get());return this.pushStack(i)}});function Ot(e,n){var r,o,a=0,s=typeof e.getElementsByTagName!==i?e.getElementsByTagName(n||"*"):typeof e.querySelectorAll!==i?e.querySelectorAll(n||"*"):t;if(!s)for(s=[],r=e.childNodes||e;null!=(o=r[a]);a++)!n||b.nodeName(o,n)?s.push(o):b.merge(s,Ot(o,n));return n===t||n&&b.nodeName(e,n)?b.merge([e],s):s}function Bt(e){Nt.test(e.type)&&(e.defaultChecked=e.checked)}b.extend({clone:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u=b.contains(e.ownerDocument,e);if(b.support.html5Clone||b.isXMLDoc(e)||!mt.test("<"+e.nodeName+">")?o=e.cloneNode(!0):(Dt.innerHTML=e.outerHTML,Dt.removeChild(o=Dt.firstChild)),!(b.support.noCloneEvent&&b.support.noCloneChecked||1!==e.nodeType&&11!==e.nodeType||b.isXMLDoc(e)))for(r=Ot(o),s=Ot(e),a=0;null!=(i=s[a]);++a)r[a]&&Ft(i,r[a]);if(t)if(n)for(s=s||Ot(e),r=r||Ot(o),a=0;null!=(i=s[a]);a++)_t(i,r[a]);else _t(e,o);return r=Ot(o,"script"),r.length>0&&Mt(r,!u&&Ot(e,"script")),r=s=i=null,o},buildFragment:function(e,t,n,r){var i,o,a,s,u,l,c,p=e.length,f=dt(t),d=[],h=0;for(;p>h;h++)if(o=e[h],o||0===o)if("object"===b.type(o))b.merge(d,o.nodeType?[o]:o);else if(wt.test(o)){s=s||f.appendChild(t.createElement("div")),u=(bt.exec(o)||["",""])[1].toLowerCase(),c=At||At._default,s.innerHTML=c[1]+o.replace(vt,"<$1>")+c[2],i=c[0];while(i--)s=s.lastChild;if(!b.support.leadingWhitespace&&yt.test(o)&&d.push(t.createTextNode(yt.exec(o)[0])),!b.support.tbody){o="table"!==u||xt.test(o)?""!==c[1]||xt.test(o)?0:s:s.firstChild,i=o&&o.childNodes.length;while(i--)b.nodeName(l=o.childNodes,"tbody")&&!l.childNodes.length&&o.removeChild(l)}b.merge(d,s.childNodes),s.textContent="";while(s.firstChild)s.removeChild(s.firstChild);s=f.lastChild}else d.push(t.createTextNode(o));s&&f.removeChild(s),b.support.appendChecked||b.grep(Ot(d,"input"),Bt),h=0;while(o=d[h++])if((!r||-1===b.inArray(o,r))&&(a=b.contains(o.ownerDocument,o),s=Ot(f.appendChild(o),"script"),a&&Mt(s),n)){i=0;while(o=s[i++])kt.test(o.type||"")&&n.push(o)}return s=null,f},cleanData:function(e,t){var n,r,o,a,s=0,u=b.expando,l=b.cache,p=b.support.deleteExpando,f=b.event.special;for(;null!=(n=e);s++)if((t||b.acceptData(n))&&(o=n,a=o&&l[o])){if(a.events)for(r in a.events)f[r]?b.event.remove(n,r):b.removeEvent(n,r,a.handle);l[o]&&(delete l[o],p?delete n:typeof n.removeAttribute!==i?n.removeAttribute(u):n=null,c.push(o))}}});var Pt,Rt,Wt,$t=/alpha\([^)]*\)/i,It=/opacity\s*=\s*([^)]*)/,zt=/^(top|right|bottom|left)$/,Xt=/^(none|table(?!-c[ea]).+)/,Ut=/^margin/,Vt=RegExp("^("+x+")(.*)$","i"),Yt=RegExp("^("+x+")(?!px)[a-z%]+$","i"),Jt=RegExp("^([+-])=("+x+")","i"),Gt={BODY:"block"},Qt={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},Kt={letterSpacing:0,fontWeight:400},Zt=["Top","Right","Bottom","Left"],en=["Webkit","O","Moz","ms"];funct

امضا کاربر


چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 17:08
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از ithossein به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: linkyou / mr-wordpress /
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mr-wordpress
آفلاینارسال‌ها : 199
عضویت: 12 /3 /1395
محل زندگی: مشهد
سن: 24
شناسه یاهو: javad.absalan2020
تعداد اخطار: 2001
تشکرها : 268
تشکر شده : 117
پاسخ : 3 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
ممنونم عزیز.فایل js چطور بسازم؟ وقتی ساحتم کجای وبلاگ بزارم؟
چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 17:14
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
adcpu
آفلاینارسال‌ها : 1584
عضویت: 2 /6 /1394
تشکرها : 507
تشکر شده : 653
پاسخ : 4 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
http://skinak.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3.html

امضا کاربر
.


چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 17:17
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از adcpu به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: mr-wordpress / linkyou /
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mr-wordpress
آفلاینارسال‌ها : 199
عضویت: 12 /3 /1395
محل زندگی: مشهد
سن: 24
شناسه یاهو: javad.absalan2020
تعداد اخطار: 2001
تشکرها : 268
تشکر شده : 117
پاسخ : 5 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
نقل قول از adcpu
http://skinak.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3.html
ممنون.برای وبلاگ رزبلاگه دیگه؟
چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 17:19
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
adcpu
آفلاینارسال‌ها : 1584
عضویت: 2 /6 /1394
تشکرها : 507
تشکر شده : 653
پاسخ : 6 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
نقل قول از mr-wordpress
نقل قول از adcpu
http://skinak.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-3.html
ممنون.برای وبلاگ رزبلاگه دیگه؟
فرقی نداره به همشون میخوره


امضا کاربر
.


چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 17:21
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از adcpu به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: mr-wordpress / linkyou /
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mr-wordpress
آفلاینارسال‌ها : 199
عضویت: 12 /3 /1395
محل زندگی: مشهد
سن: 24
شناسه یاهو: javad.absalan2020
تعداد اخطار: 2001
تشکرها : 268
تشکر شده : 117
پاسخ : 7 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
ادرس وبلاگمو کجای این کد بزارم؟
چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 17:37
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
saeeds
آفلاینارسال‌ها : 5958
عضویت: 19 /6 /1392
محل زندگی: مردگان متحرک
تعداد اخطار: 3
تشکرها : 4414
تشکر شده : 3015
پاسخ : 8 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
تو سایت اسکنیک هست بگرد پیدا میکنی
امشم لایت باکس و پاپ باکس میگن
+ توضیحات کامل هم داده خودش

امضا کاربر
دنیای کوچیکیه , ولی تو بزرگ بمون


بک لینک کلمه ی دلخواه شما در انجمن ها
به صورت درج در نوشته ها و امضا و ....
جهت هماهنگی پیام خصوصی بدین


چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 18:13
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mr-wordpress
آفلاینارسال‌ها : 199
عضویت: 12 /3 /1395
محل زندگی: مشهد
سن: 24
شناسه یاهو: javad.absalan2020
تعداد اخطار: 2001
تشکرها : 268
تشکر شده : 117
پاسخ : 10 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
نقل قول از saeeds
تو سایت اسکنیک هست بگرد پیدا میکنی
امشم لایت باکس و پاپ باکس میگن
+ توضیحات کامل هم داده خودش
من فقط کدشو میخوام.
چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 23:38
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک
mrwork
آفلاینارسال‌ها : 974
عضویت: 30 /3 /1392
محل زندگی: ارومیه
سن: 24
شناسه یاهو: alizadeh9466@yahoo.com
تشکرها : 467
تشکر شده : 406
پاسخ : 11 RE کد بنر پست ثابت برای رزبلاگ با قابلیت بسته شدن
نقل قول از mr-wordpress
نقل قول از saeeds
تو سایت اسکنیک هست بگرد پیدا میکنی
امشم لایت باکس و پاپ باکس میگن
+ توضیحات کامل هم داده خودش
من فقط کدشو میخوام.
ببین این به کارت میاد؟
http://forum.codestan.net/showthread.php?tid=296امضا کاربرپنجشنبه 18 شهریور 1395 - 15:42
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 2 کاربر از mrwork به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: mr-wordpress / linkyou /
اطلاعیه جلسه مدیران اسکینک

برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


X بستن تبلیغات
نمایندگی هاست خرید هاست
گروه تلگرام سایت

تعداد اعضا : 400 نفر

چت با اعضا