کد قالب ایمیل برای سیستم whmcs

کد قالب ایمیل برای سیستم whmcs
کد CSS ایمیل ها:
محتوای سربرگ ایمیل مشتریان :
محتوای پانویس ایمیل مشتریان :