تصویر پس از دریافت این استایل
موس را روي اين عکس بگيريد

تصویر قبل از اینکه استایل روی آن تعریف شود
موس را روي اين عکس بگيريد