آی دی ربات:

مراحل فعال سازی ربات:
1-ربات را در گروه ادمین کنید
2-دستور زیر را در گروه ارسال کنید: